1. INFORMACJE OGÓLNE

Lp.

Rodzaj informacji

Opis informacyjny

1.

Nazwa Programu

Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A / TACIS CBC 2004 - 2006

2.

Numer i nazwa Działania

Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu poprawy dostępności regionu

3.

Numer i nazwa projektu

Numer projektu: NEB / PL / PDL / 1.1 / 05 / 63

Nazwa projektu: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Kuźnica - Nowy Dwór (II etap)"

4.

Okres realizacji projektu

Od 03.04.2006r do 31.10.2006r.

5.

Nazwa beneficjenta

Powiat Sokólski

6.

Adres beneficjenta

16-100 Sokółka ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8

7.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu

Grzegorz Pul - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce

8.

Osoba do kontaktu *

Grzegorz Pul - Koordynator projektu NEB / PL / PDL / 1.1 / 05 / 63

9.

Numer telefonu i faksu

Tel. 085-711-89-09, FAX. 085-711-22-29

10.

Adres poczty elektronicznej

biuro@pzdsokolka.neostrada.pl

* osoba, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie projektu

 

2. DANE O WNIOSKODAWCY PROJEKTU (PARTNERZE WIODĄCYM) I PARTNERACH PROJEKTU (PARTNERACH WSPÓŁFINANSUJĄCYCH)

2.1.   Wnioskujący / Partner Wiodący / Заявитель / Ведущий партнер / (Applicant/Overall Lead Partner)

Nazwa wnioskującego/Организация/ Institution

Powiat Sokólski

Forma prawna/Правовая форма/Legal status

samorząd powiatowy

Ulica, numer domu / Улица, № дома/Address

Marszałka J. Piłsudskiego 8

Kod / индекс / Post code

16-100

Miejscowość / Населенный пункт / Town

 Sokółka

Wnioskodawca/Partner Wiodący z Polski

Польский Заявитель / Ведущий партнер

       Applicant/Lead Partner from Poland

Powiat Sokólski

Gmina / Commune

--

Sokółka

Powiat / District

Rejon/Район/Rayon

sokólski

Województwo

Voivodship

Obwód / Область

Oblast

podlaskie

Telefon / Телефон / Phone

(085) 711-20-08

Fax / Факс

(085) 711-20-08

E-mail

starostwo@sokolka-powiat.pl

 NIP / ИНН  / Tax Identification Number

545-150-28-70

 REGON

Статистический идентификационный номер

Statistical Identification Number

050658028    

 Nr konta bankowego

№ банковского счета

Bank account number

PKO BP Oddział w Sokółce

87 1020 1332 0000 1702 0037 4355

 

 

 

2.2.    Dane personalne osoby prawnie upoważnionej do podpisania umowy dofinansowania projektu ze środków ERDF - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA

Персональные данные лица, уполномоченного на подписание договора о софинансировании проекта из средств ERDF

Person legally authorised to sign the contract for project co-financing from ERDF

Imię i nazwisko / Имя и фамилия

Name and surname

1. Franciszek Budrowski

2. Cecylia Waszkiewicz

Stanowisko w instytucji aplikującej

Должность в организации-заявителе

Position in Lead Partner institution

1. Starosta Powiatu Sokólskiego

2. Wicestarosta Powiatu Sokólskiego

 Adres / Αдрес / Address

Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Telefon / Телефон / Phone

(085) 711-20-08

Fax / Факс

 (085) 711-20-08

                                                                E-mail

starostwo@sokolka-powiat.pl

1.3.    Koordynator projektu – Координатор проекта - Project co-ordinator

Imię i nazwisko / Имя и фамилия

Name and surname

Grzegorz Pul

Stanowisko w instytucji aplikującej

Должность в организации-заявителе

Position in Applicant’s institution

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce

Adres / Адрес / Address

Ul. Wodna 7, 16-100 Sokółka

Telefon/ Телефон / Phone

(085) 711-89-09 lub 691-499-275

Fax / Факс

(085) 711-22-29 

E-mail

pul@pzdsokolka.neostrada.pl

 

 

2.3.   Partnerzy polscy / Польские Партнеры / Partners from Poland

Nazwa partnera / Организация / Institution

Gmina Kuźnica

Forma prawna/Правовая форма/Legal status

Samorząd gminy

Ulica, numer domu / Αдрес / Address

1000-lecia Państwa Polskiego 1

Kod / Индекс / Post code

16-123

Miejscowość / Населенный пункт / Tow

 Kuźnica

Gmina / Commune

Kuźnica

Powiat / District

sokólski

Województwo / Voivodship

  podlaskie

Telefon / Телефон / Phone

(085) 722-29-81

Fax / Факс

(085) 722-92-80

E-mail

kuznica@sokolka-powiat.pl

 NIP / ИНН  / Tax Identification Number

545-109-10-59

 REGON

Статистический идентификационный номер

Statistical Identification Number

000542333

 Nr konta bankowego / № банковского счета

Bank account number

Bank Spółdzielczy w Sokółce

37 8093 0000 0000 1124 2000 0010

Rola w projekcie / Роль в проекте

Tasks in the project implementation

samorząd współfinansujący projekt

Osoba reprezentująca partnera z Polski / Представитель партнерской институции / Representative of partner institution

Imię i nazwisko / Имя и фамилия / Name and surname

Jan Kwiatkowski

Stanowisko w instytucji

Должность в организации-заявителе

Position in partner institution

Wójt Gminy Kuźnica

Telefon / Телефон / Phone

(085) 722-29-81

Fax / Факс

(085) 722-92-80

E-mail

kuznica@sokolka-powiat.pl

 

 

2.4.    Partnerzy polscy / Польские Партнеры / Partners from Poland

Nazwa partnera / Организация / Institution

Gmina Nowy Dwór

Forma prawna /Правовая форма/ Legal status

Samorząd gminy

Ulica, numer domu / Αдрес / Address

Plac Rynkowy 21

Kod / Индекс / Post code

16-205

Miejscowość / Населенный пункт / Tow

Nowy Dwór

Gmina / Commune

Nowy Dwór

Powiat / District

sokólski

Województwo / Voivodship

podlaskie

Telefon / Телефон / Phone

(085) 722-60-32

Fax / Факс

(085) 722-60-32

E-mail

ugnd@poczta.onet.pl

 NIP / ИНН / Tax Identification Number

545-000-23-90

 REGON / Статистический идентификационный номер

Statistical Identification Number

000536812

 Nr konta bankowego / № банковского счета

Bank account number

Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Nowym Dworze

04 8093 0000 0025 0001 2000 0010

Rola w projekcie / Роль в проекте

Tasks in the project implementation

samorząd współfinansujący projekt

 

Osoba reprezentująca partnera z Polski / Представитель партнерской институции / Representative of partner institution

Imię i nazwisko / Имя и фамилия / Name and surname

Kaziemierz Bohusz

Stanowisko w instytucji

 Должность в организации-заявителе

Position in partner institution

Wójt Gminy Nowy Dwór

Telefon / Телефон / Phone

(085) 722-60-32

Fax / Факс

(085) 722-60-32

E-mail

ugnd@poczta.onet.pl

 

 

2.5.    Partnerzy polscy / Польские Партнеры / Partners from Poland

Nazwa partnera /Организация / Institution

Gmina Sidra

Forma prawna /Правовая форма/ Legal status

Samorząd gminy

Ulica, numer domu / Αдрес / Address

Rynek 5

Kod / Индекс /Post code

16-124

Miejscowość / Населенный пункт / Tow

Sidra

Gmina / Commune

Sidra

Powiat / District

sokólski

Województwo / Voivodship

podlaskie

Telefon / Телефон / Phone

(085) 722-09-81

Fax Факс

(085) 721-16-30

E-mail

ug_sidra@zetobi.com.pl

 NIP / ИНН / Tax Identification Number

545-100-19-26

 REGON / Статистический идентификационный номер

Statistical Identification Number

000544929    

 Nr konta bankowego

№ банковского счета

Bank account number

Bank Spółdzielczy w Sokółce

498093 0000 0000 1140 2000 0050

Rola w projekcie / Роль в проекте

Tasks in the project implementation

samorząd współfinansujący projekt

 

Osoba reprezentująca partnera z Polski / Представитель партнерской институции / Representative of partner institution

Imię i nazwisko / Имя и фамилия / Name and surname

Jan Hrynkiewicz

Stanowisko w instytucji

 Должность в организации-заявителе

Position in partner institution

Wójt Gminy Sidra

Telefon / Телефон / Phone

(085) 722-09-81

Fax / Факс

(085) 721-16-30

E-mail

ug_sidra@zetobi.com.pl

 

 

3. BUDŻET PROJEKTU / БЮДЖЕТ ПРОЕКТА / PROJECT BUDGET (kwoty w EURO)

 

(Udział partnerów w projekcie / Участие партнеров в проекте / Partners’ contribution in the project)

 

Partnerzy

Партнеры

Partners

Nazwa Partnera

Организация

Institution

Budżet projektu / Проект бюджета / Project budget

ERDF

(EURO) Krajowe współfinansowanie publiczne

Ogółem

(3+4+5+6)

(EURO)

Regionalne i lokalne

Centralne

Inne środki krajowe

1

2

3

4

5

6

7

I. Całkowite koszty kwalifikowalne

918990,24

466 901,02

0

0

1 385 891,26

Wnioskodawca /

Partner Wiodący

Powiat Sokólski

918990,24

233 450,51

0

0

1 152 440,75

Partner 1/ партнер 1

Gmina Kuźnica

0

160 870,75

0

0

160 870,75

Partner 2/ партнер 2

Gmina Sidra

0

29 858,32

0

0

29 858,32

Partner 3/ партнер 3

Gmina Nowy Dwór

0

42 721,44

0

0

42 721,44

Suma / Сумма / Total

Partnerzy / Партнеры / Partners   (1- 3)

0

233 450,51

0

0

233 450,51

II. Całkowite koszty niekwalifikowalne

0

12 882,77

0

0

12 882,77

III. Całkowite wydatki w ramach projektu (I + II)

918990,24

479 783,79

0

0

1 398 774,03

 

 

4. EFEKTY PROJEKTU / ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА / PROJECT EFFECTS

 

4.1. Produkty / Продукты / Outputs

 

Opis produktów - Описание продуктов - Outputs description - ERDF  

1.    zostanie zmodernizowany ciąg dróg powiatowych

2.    zostaną zbudowane lub przebudowane przepusty pod koroną drogi o średnicy 60 cm i 100 cm

3.    zostaną zbudowane lub przebudowane przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi o średnicy 40 cm I 50 cm

4.    powstanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

5.    powstaną pobocza żwirowe o szerokości 1,25 m

6.    powstaną chodniki z płyt chodnikowych betonowych o szerokości 1,4-1,75 m

Wskaźniki produktów - Показатели Продуктов - Outputs indicators - ERDF  

1.    16,464 km zmodernizowanego ciągu dróg powiatowych

2.    5 przepustów pod koroną drogi

 

3.    856 m przepustów pod zjazdami i drogami bocznymi

 

4.    92 720 m² nawierzchni z betonu asfaltowego

5.    36 579 m² poboczy

6.    1 681 m² chodników z płyt betonowych

 

4.2. Rezultaty / Результаты / Results

 

Opis rezultatów - Описание результатов - Results description - ERDF   

1.    Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych

2.    Zwiększenie natężenia ruchu na drodze

 

 

 

 

 

 

 

3.    Skrócenie czasu podróży

 

4.    Zmniejszenie zanieszczyszczeń komunikacyjnych gazowych

 

5.    Zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych pyłowych

 

6.    Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego

 

7.    Zwiększenie nośności drogi

8.    Zmniejszenie liczby wypadków drogowych

 

 

 

9.    Zmniejszenie liczby zabitych i rannych

 

 

Wskaźniki rezultatów - Показатели результатов  - Results indicators - ERDF  

1.    Udostępnienie co najmniej 24 ha terenów inwestycyjnych

2.    Przewiduje się, że średni Dobowy Ruch na drodze wyniesie:

a)       rok 2007 - 820 poj./dobę,

b)       rok 2008 - 848 poj./dobę,

c)        rok 2009 - 876 poj./dobę,

d)       rok 2010 - 906 poj./dobę,

e)       rok 2011 - 934 poj./dobę,

f)         rok 2016 - 1078 poj./dobę.

3.    Uśredniona oszczędność czasu podróży wyniesie 5 minut i 15 sekund czyli o około 23 %

4.    Zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych gazowych o 2 647 ton czyli o 39 % w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym

5.    Zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych pyłowych z obecnych 0,519 tony do 0,313 tony czyli o 0,206 tony (-40%)

6.    Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego o 4,7 dB(A), a w nocy o 3,7 dB(A)

7.    Zwiększenie nośności drogi do 100 kN/oś

8.    średnioroczna liczba wypadków powinna spaść o 0,83, co w perspektywie dwudziestoletniej pozwoli na uniknięcie 16 wypadków drogowych (dwa w latach 2007-2010)

9.    W perspektywie dwudziestoletniej zginą o 3 osoby mniej, a liczba rannych będzie o 13 osób mniejsza niż w wariancie bezinwestycyjnym (w latach 2007-2010 - redukcja liczby zabitych i rannych o 0,53 i 2,10 osoby)

 

4.3. Oddziaływanie / Влияние / Impact

 

Opis oddziaływań - Описание влияния - Impact description - ERDF  

1.    Zmniejszenie nakładów na bieżace utrzymanie drogi

 

2.    Zmniejszenie natężenia hałasu

 

3.    Zmniejszenie zanieczyszczenia obszaru wzdłuż drogi

 

 

 

4.    Wzrost cen terenów inwestycyjnych na obszarze w sąsiedztwie drogi

 

 

 

 

 

 

5.    Utworzenie nowych miejsc pracy

6.    Zwiększenie liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw

7.    Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów związanych z naprawami w związku z poprawą jakości nawierzchni

 

8.    Zmniejszenie kosztów wypadków drogowych

 

Wskaźniki oddziaływań - Показатели влияния - Impact indicators - ERDF  

1.    Koszty bieżącego utrzymania drogi spadną o 4,4 % (NPV oszczędności: 14 tys. zł)

2.    Natężenie hałasu, jeśli za jego miarę przyjąć odległość dotrzymania wartości dopuszczalnych spadnie więc średniodobowo o 59%.

3.    Przyjmując odpowiednie wagi dla redukcji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i spowodowanych zakurzeniem okolicy przy nawierzchniach żwirowych (3:3:1) szacuje się, że zanieczyszczenie obszaru wzdłuż modernizowanych dróg spadnie o 48%

4.    Wzrost cen będzie w głównej mierze dotyczyć terenów na terenie gmin Sidra i Nowy Dwór, a jego skala do roku 2010 wyniesie ok. 25%, na który w 1/3 składać się będzie ogólnopolski trend wzrostowy wywołany akcesją do UE, a w pozostałej poprawa dostępności terenów dzięki realizacji projektu. Skala wzrostu w gminie Kuźnica będzie mniejsza, gdyż już dziś tereny te znajdują się w strefie oddziaływania dużego przejścia granicznego, szczególnie te na terenie wsi gminnej

5.    Powstanie 21 miejsc pracy w ciągu 2-3 lat

6.    Powstanie 5 nowych podmiotów gospodarczych w ciągu 2-3 lat

7.    Zakłada się, że począwszy od roku 2007 łączne koszty użytkowników spadną o około 10% w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym (koszty czasu o 23%, koszty eksploatacji pojazdów o 5%)

8.    Zmniejszenie kosztów wypadków drogowych o 257 645 zł w 2007 roku